Saopćenje Instituta u povodu obavještenja AMUS-a upućenog članstvu

 

Mostar, 31. januara 2019. - Na zvaničnoj web stranici Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) www.amus.ba, u srijedu, 30. januara 2019. objavljeno je obavještenje članovima AMUS-a, u kojem je, između ostalog, navedeno da će Upravni odbor AMUS-a kao jedini osnov za isplatu tantijema uvažiti Odluku Skupštine AMUS-a ili Rješenje Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine o nalaganju mjera.

U vezi s navedenim, Institut za intelektualno vlasništvo saopćuje sljedeće:

„U skladu sa članom 3. stav (1) tačka e) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“ br. 63/10), raspodjela naplaćenih naknada autorima prema unaprijed određenim pravilima o raspodjeli jedan je od najbitnijih poslova koje obavlja kolektivna organizacija i zbog koje je ista osnovana. Dakle, kolektivna organizacija je dužna da, u skladu sa godišnjim planom raspodjele koji usvaja Skupština kolektivne organizacije, i godišnjim obračunom naknada koji donosi Upravni odbor, izvrši raspodjelu naknada autorima.

Nadležnost Instituta je da, u skladu sa članom 13. navedenog zakona, rješenjem naredi kolektivnoj organizaciji da otkloni utvrđene nepravilnosti u radu, u konkretnom slučaju da održi redovnu sjednicu Skupštine (koja nije održana u prošloj godini) na kojoj je potrebno razmotriti i usvojiti sva bitna dokumenta, u skladu sa Zakonom i Statutom AMUS-a.“