Europska komisija: BiH najbolje pripremljena u područjima intelektualnog vlasništva i slobodnog kretanja kapitala

 

Mostar, 4. juna 2019. – Europska komisija objavila je Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji u kome je dana ocjena i o pripremljenosti BiH u području intelektualnog vlasništva.

„Bosna i Hercegovina bi trebala nastaviti napore u područjima u kojima je zemlja umjereno pripremljena, a to su slobodno kretanje kapitala i pravo intelektualnog vlasništva. Bosna i Hercegovina nema područja politike u kojima zemlja ima dobar nivo pripremljenosti ili je dobro napredovala u pogledu svojih kapaciteta da preuzme obaveze koje proizilaze iz članstva u EU“, navodi se u Mišljenju Europske komisije o stanju u BiH u odnosu na sve standarde koji se primjenjuju na zemlje članice. Iako se u dokumentu koristi termin 'umjerene pripremljenosti' vidljivo je kako ne postoji ni jedno drugo područje koje je bolje pripremljeno od ova dva.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH pripremio je izmjene i dopune Zakona o patentu koje se trenutno nalaze u parlamentarnoj proceduri i koje će, kada budu usvojene, približiti BiH punopravnom članstvu u Europskoj patentnoj organizaciji (EPO), što je jedan od uslova pristupanju Europskoj uniji. Također, u pripremi je sveobuhvatna Strategija razvoja intelektualnog vlasništva u BiH 2020-2025, a u toku su i druge aktivnosti koje će dodatno ojačati pripremu i ispunjenje uslova na putu ka punopravnom članstvu BiH u EU.

Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za članstvo u Europskoj uniji 15. februara 2016. Nakon što je poslala odgovore na pitanja iz Upitnika Europske komisije, kao i odgovore na dodatna pitanja i pojašnjenja, Bosna i Hercegovina sada očekuje dodjeljivanje statusa kandidata.

Kompletan tekst Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji upućenog Europskom parlamentu i Vijeću možete pogledati ovdje.