Obavještenje o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva

 

Mostar, 31. januar 2018. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavljuje da će se pismeni i usmeni dio stručnog ispita za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva odnosno ispit za patentnog predstavnika i predstavnika za žigove, industrijski dizajn i geografske oznake održati u Mostaru, dana 19.4.2018. godine, s početkom u 10  sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe da zaključno sa 1.3.2018. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, 88000 Mostar, Kneza Domagoja bb.

Prijava za polaganje stručnog ispita dostavlja se u pisanoj formi i mora da sadrži: ime i prezime, zanimanje i adresu podnosioca prijave (poželjno kontakt telefon, fax, ili e-mail) i JMBG podnosioca, dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome), naznaku stručnog ispita (za patentnog predstavnika ili predstavnika za žigove) za koji se podnosi prijava.

Za polaganje stručnog ispita podnosilac plaća administrativnu taksu u iznosu od 200,00 KM i naknadu posebnih troškova postupka u iznosu od 400,00 KM. Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se najkasnije do pristupanja polaganju ispita. Instrukciju o načinu uplate administrativne takse i posebnih troškova postupka dostavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Ispit za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva provodi se u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva („Službeni glasnik BiH“, br. 22/11). Pravilnik je dostupan na Internet stranici Instituta: www.ipr.gov.ba.