Savjeti prije pokretanja postupka prijave žiga

Prije podnošenja prijave žiga preporučuje se pretraživanje znaka na identičnost i sličnost u svrhu izbjegavanja sukoba u postupku registracije ili na tržištu s nekim ranije registriranim ili prijavljenim žigom.

Pravovremeno saznanje o mogućim smetnjama za registriranje žiga ili sukobu na tržištu omogućuje i pravovremeno preduzimanje određenih pravnih radnji ili poslovnih poteza.

U postupku ispitivanja prijave žiga Institut ispituje postojanje smetnji za registraciju žiga. U slučaju da je podnesena prijava žiga za identičan i/ili sličan znak za identičnu ili sličnu robu i/ili usluge ranijeg nosioca prava, postoji mogućnost povrede prava ranijih nosilaca naročito ukoliko je podnosilac prijave upotrijebio takav znak u privrednom prometu.

Usluge pretraživanja mogu se zahtijevati na različite kriterije (identičnost, sličnost, prema podnosiocu/nosiocu, prema posebno definiranom upitu).

Usluge pretraživanja pruža Institut uz naplatu administrativne takse i posebnih troškova postupka.