Javne konsultacije

Odluka o sastavu međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

Svrha

Svrha donošenja ove odluke je stvaranje preduslova za početak rada međuresornog tijela, koje bi trebalo djelovati kao koordinacijsko tijelo zaduženo za jačanje institucionalne saradnje između institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini nadležnim za provođenje prava intelektualnog vlasništva te Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, kao institucije nadležne za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnog vlasništva.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 5.8.2019. godine u trajanju od 15 dana u kojem roku možete dostavljati svoje komentare i prijedloge prijavom na web aplikaciji eKonsultacije.