Dopis Instituta za intelektualno vlasništvo upravnim organima AMUS-a

 

Dana 3. februara 2021. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uputio je mail upravnim organima Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS):

Poštovani,

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine zaprimio je dana 01.02.2021. godine, putem e-maila, od sekretara AMUS-a, obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora AMUS-a, koja je zakazana za 05.02.2021. godine, sa dnevnim redom i materijalima za sjednicu.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, odnosno u zapisnik sa sjednice Upravnog odbora AMUS-a održane 14.01.2021. godine, utvrdili smo da se ponovo planiraju elektronska izjašnjavanja članova AMUS-a, iako ste više puta upozoreni od strane Ministarstva pravde BiH i Instituta da takav način izjašnjavanja nije predviđen Statutom AMUS-a, te da odluke donesene na taj način nisu pravno valjane, što je potvrđeno i presudama Suda Bosne i Hercegovine.

Uvidom u zapisnik sa sjednica Upravnog odbora AMUS-a, utvrđeno je da na sjednicama Upravnog odbora učestvuju članovi koji su upisani u Registar Ministarstva pravde, kao i oni koji to nisu, što predstavlja postupanje suprotno Statutu AMUS-a (kojim je utvrđen broj članova Upravnog odbora) i Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH, kojim je propisano da, u slučaju kada je došlo do promjena činjenica koje se upisuju u registar, registrirano udruženje ili fondacija ne može poduzimati bilo kakve radnje u pravnom prometu prije donošenja rješenja, odnosno upisa u registar činjenica koje se odnose na promjenu upisa.

Takođe, utvrđeno je da Stručna služba AMUS-a ne dostavlja na izjašnjenje nacrt Zapisnika o nadzoru nad radom AMUS-a članovima Upravnog i Nadzornog odbora, iako Institut prilikom dostavljanja zapisnika, u svom popratnom aktu, uvijek navede da se zapisnik dostavi predsjedniku Skupštine, Upravnom i Nadzornom odboru, te direktorici Stručne službe AMUS-a. Cijenimo da se rukovodni organi AMUS-a trebaju upoznati sa zapisnikom o nadzoru nad radom kolektivne organizacije kojom rukovode i iznijeti svoja očitovanja na nacrt zapisnika.

Rukovodstvo AMUS-a kontinuirano nastavlja sa poslovanjem koje je protivno nalozima Suda Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde BiH i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, što u konačnici može dovesti do oduzimanja dozvole AMUS-u za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela i nenadoknadive štete za 1000 autora, koji svoja autorska imovinska prava ostvaruju putem kolektivne organizacije AMUS, kao i urušavanja uspostavljenog sistema za prikupljanje naknada za korištenje autorskih djela.

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

BOSNE I HERCEGOVINE