Izvještaj EK: BiH umjereno pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 20. oktobra 2021. – Bosna i Hercegovina umjereno je pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva, ocjena je Evropske komisije u godišnjem izvještaju o napretku u procesu evropskih integracija.

U sljedećoj godini od Bosne i Hercegovine se očekuje da uloži značajne napore, naročito na poboljšanju provođenja i koordinacije. Bosna i Hercegovina bi posebno trebala provesti strategiju za provođenje prava intelektualnog vlasništva i izmijeniti Zakon o patentu.

Vijeće ministara BiH donijelo je prošle godine Odluku o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, koje će svoj rad bazirati na mjerama i preporukama koje su dane u Strategiji razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u Strategiji provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH, a koja predstavlja osnov za definisanje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sistema provođenja prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Evropskoj uniji (EU).

Što se tiče izmjene Zakona o patentu, u proceduri Parlamentarne skupštine BiH je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH uputilo Vijeće ministara BiH, a kojim bi se taj zakon u potpunosti uskladio sa aktualnom pravnom stečevinom EU i ispunila obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U odnosu na autorsko i srodna prava, zakonodavni okvir je uglavnom usklađen sa pravnom stečevinom EU. Potrebno je dalje usklađivanje, naročito u području djela siročadi i upravljanja kolektivnim pravima. Autorska djela i srodna prava položeni su i registrovani u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH. Šest organizacija u zemlji su ovlaštene za kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima, navodi se u izvještaju EK.

U području prava industrijskog vlasništva zakonodavni okvir djelomično je usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije. Potrebno je dalje usklađivanje, naročito za patente, žigove i poslovnu tajnu. Bosna i Hercegovina je pristupila relevantnim multilateralnim konvencijama, kao što zahtijeva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, osim Evropskoj patentnoj konvenciji, za koju još uvijek mora usvojiti odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o patentima.

Što se tiče provođenja, „Uprava za indirektno oporezivanje je u izvještajnom periodu zaprimila samo 69 zahtjeva za carinske mjere na osnovu zaštićenih žigova i donijela 57 rješenja o privremenom zadržavanju i zapljeni robe. Državna agencija za istrage i zaštitu istražila je samo 36 slučajeva od kojih je 6 zatvoreno, dok je u preostalih 30 predmeta još uvijek u toku istraga“.

„Administrativni i pravosudni kapaciteti institucija za provođenje zakona i dalje su nedovoljni, a njihovu saradnju treba ojačati. Strategija Bosne i Hercegovine o provođenju prava intelektualnog vlasništva tek se treba primijeniti. Zemlja još uvijek nema pouzdan sistem za prikupljanje i analiziranje podataka niti za razmjenu podataka između različitih institucija za provođenje zakona. Potrebno je preduzeti korake kako bi se osiguralo uključivanje preduzeća i potrošača u sprečavanje krivotvorenja i piratstva, uključujući putem kampanja za podizanje svijesti u svim institucijama za provođenje zakona. Tužioci, suci i sudska vijeća koja vode slučajeve prava intelektualnog vlasništva moraju biti više specijalizirani za rješavanje takvih slučajeva na efikasniji i dosljedniji način”, stoji u izvještaju Evropske komisije.

Evropska komisija usvojila je 19. oktobra paket proširenja za 2021. godinu u kojem je dala detaljnu procjenu trenutnog stanja i napretka koji su Zapadni Balkan i Turska postigli na svom putu ka Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na provođenje osnovnih reformi, kao i jasne smjernice o predstojećim reformskim prioritetima.