Obavještenje o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva

 

Mostar, 30. decembra 2021. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavljuje da će se pismeni i usmeni dio stručnog ispita za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva održati u Mostaru, dana 30.3.2022. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe da zaključno sa 21.1.2022. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar.

Prijava za polaganje stručnog ispita dostavlja se u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, zanimanje i adresu podnosioca prijave (poželjno kontakt telefon, telefaks, ili e-mail) i JMBG podnosioca, dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome), te naznaku stručnog ispita za koji se podnosi prijava (za patentnog predstavnika ili predstavnika za žigove).

Za polaganje stručnog ispita podnosilac plaća administrativnu taksu u iznosu od 200,00 KM i naknadu posebnih troškova postupka u iznosu od 400,00 KM. Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se najkasnije do pristupanja polaganju ispita. Instrukciju o načinu uplate administrativne takse i posebnih troškova postupka kandidatima dostavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Ispit za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva provodi se u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva („Službeni glasnik BiH“, br. 22/11 i 12/20). Pravilnik je dostupan na internet stranici Instituta: www.ipr.gov.ba.