Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine provodi CP4


Dana 7. jula 2022. godine, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Zajedničkim priopćenjem objavio je dokument o zajedničkoj praksi obima zaštite žigova u crno-bijeloj boji, različitim postupanjima sa žigovima u crno-bijeloj i/ili nijansama sive boje vezano uz zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, relativne razloge za odbijanje i stvarnu upotrebu.   


Objava ovog dokumenta rezultat je rada Instituta na pronalaženju zajedničkih osnova u odnosu na kriterije iz dokumenta Zajedničko saopštenje o zajedničkoj praksi obima zaštite žigova u crno-bijeloj boji (CP4). Načela prakse primjenjuju se generalno, a cilj im je da obuhvate većinu slučajeva.

 Ovaj dokument rezultat je zajedničkih napora Instituta i EUIPO-a u okviru njihovih aktivnosti međunarodne saradnje. U dokumentu o zajedničkoj praksi dato je jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima se temelji praksa, a cilj njegove objave je dalje povećanje jasnoće, transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti radi dobrobiti za korisnike i ispitivače ureda za intelektualno vlasništvo. Namjena dokumenta je da bude referentna tačka za ove i sve druge zainteresirane strane.  


 Dokument o zajedničkoj praksi nalazi se ispod, a objavljen je na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. Dokument je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu sažete su ključne poruke i glavne izjave o načelima zajedničke prakse. U drugom dijelu dato je jasno i sveobuhvatno objašnjenje tih načela.


 

Dokument o praksi

 

ENGLESKI

BOSANSKI

HRVATSKI

SRPSKI

CP 4 Practice Paper EN

CP4 Practice Paper BS

 

 CP4 Practice Paper HR

CP4 Practice Paper SR


Radi dodatnog pojašnjenja prakse u ispitivanju, Institut je u decembru 2021. objavio i dokument o zajedničkoj praksi u postupanju s figurativnim žigovima koji u sebi sadrže opisne/nerazlikovne riječi (CP3), koji se odnosi na postupanje u slučaju kad figurativni žig, koji se sastoji isključivo od opisnih/nerazlikovnih riječi, zadovoljava uslove ispitivanja apsolutnih razloga zbog toga što figurativni element ima dovoljan razlikovni karakter. Taj dokument takođe je dostupan na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.