Izvještaj Europske komisije (EK): BiH umjereno pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 13. oktobra 2022. - Bosna i Hercegovina umjereno je pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva te je potrebno uložiti značajne napore na usklađivanju zakonodavstva, a posebno na poboljšanju provođenja i koordinacije, ocjena je Europske komisije u godišnjem izvještaju o napretku u procesu europskih integracija.

U idućoj godini Bosna i Hercegovina bi posebno trebala: implementirati strategiju provođenja prava intelektualnog vlasništva, usvojiti izmjene i dopune Zakona o patentu, povećati koordinaciju i kapacitete institucija koje kreiraju politike za provođenje prava intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva, navodi se u dijelu izvještaja pod Poglavljem 7 - Pravo intelektualnog vlasništva.

Pravni okvir o autorskom i srodnim pravima uveliko je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. Što se tiče prava industrijskog vlasništva, zakonodavni okvir je djelomično usklađen. „Bosna i Hercegovina je pristupila relevantnim multilateralnim konvencijama, kako to zahtijeva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), osim Europskoj patentnoj konvenciji, za koju tek treba usvojiti relevantne izmjene i dopune Zakona o patentu“, stoji u izvještaju.

Administrativni i pravosudni kapaciteti institucija za provođenje su nedovoljni i potrebno je povećati njihovu koordinaciju, ocjena je Europske komisije.

Inače, Međuresorno tijelo za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini održalo je dvije sjednice u proteklom periodu te, između ostalog, usvojilo Akcijski plan za provođenje mjera iz Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. Ovo tijelo svoj rad bazira na mjerama i preporukama koje su dane u Strategiji razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u Strategiji provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH, a koja predstavlja temelj za definiranje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sistema provođenja prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Europskoj uniji (EU).

Što se tiče izmjene Zakona o patentu, Vijeće ministara BiH uputilo je na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kojim bi se taj zakon u potpunosti uskladio sa aktuelnom pravnom stečevinom EU i ispunila obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Europska komisija usvojila je 12. oktobra 2022. Paket proširenja za 2022. godinu u kojem je dala detaljnu procjenu stanja napretka koje su napravile zemlje Zapadnog Balkana i Turska na svojim putevima prema Europskoj uniji. Komisija je dala preporuku da Vijeće EU-a dodijeli Bosni i Hercegovini status kandidata, uz razumijevanje da je neophodno poduzeti niz koraka na jačanju demokratije, funkcionalnosti državnih institucija i vladavine prava u zemlji, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, garantiranju slobode medija i upravljanja migracijama u zemlji.