Pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Zahtjev za pristup informacijama 

Odgovori ZOSPI

Napomena: Postupak uvida u dokumentaciju koja se odnosi  na žigove regulisan je člankom 13. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj: 53/10), te u skladu sa navedenim, informacije o žigovima o kojima Institut za intelektualno vlasništvo BiH vodi službenu evidenciju ne potpadaju pod informacije u smislu odredaba Zakona o slobodi pristupa informacijama.