Donesena odluka o formiranju međuresornog tijela za intelektualno vlasništvo

 

SARAJEVO, 6. veljače 2020. – Nakon što je usvojilo Strategiju provedbe prava intelektualnog vlasništva u BiH 2018. - 2020. godina,  Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Međuresornog tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način stvaraju se preduvjeti za početak rada međuresornog tijela koje bi, kao koordinator, trebalo jačati suradnju institucija na svim razinama vlasti u BiH nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva te s Institutom za intelektualno vlasništvo BiH kao institucijom nadležnom za obavljanje stručnih i upravnih poslova u ovom području, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Međuresorno tijelo bazirat će svoj rad na mjerama i preporukama koje su dane u Strategiji razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u Strategiji provedbe prava intelektualnog vlasništva u BiH, a koja predstavlja temelj za definiranje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Europskoj uniji (EU).