Smjernice za održavanje Skupštine AMUS-a

 

Člankom 16. stavak (1) Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine propisano je da je Skupština obvezno tijelo udruge. Statutom udruge, kao najvišim općim pravnim aktom udruge, određuju se tijela udruge, način na koji se biraju, ovlasti koje imaju, kvorum i pravila glasovanja, trajanje mandata itd.

Člankom 21. Statuta AMUS-a predviđena je procedura sazivanja Skupštine, način utvrđivanja kvoruma i način donošenja odluka. Dakle, sve smjernice za održavanje sjednice Skupštine AMUS-a sadržane su u Statutu AMUS-a (broj 01/16 od 15.02.2016. godine) i neophodno je dosljedno ih se pridržavati.

Ove odredbe ne mogu se derogirati aktima niže prave snage, kao što je Poslovnik o radu Skupštine.

S obzirom da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donijelo tri rješenja (od 23.09.2019, 01.10.2019. godine i 29.01.2020. godine), potrebno je da se prilikom sazivanja Skupštine i donošenja odluka na istoj isprave sve nepravilnosti koje su navedene u predmetnim rješenjima. 

- Rješenje Ministarstva pravde BiH br. UP09-07-1-673/19 od 23.09.2019.

- Rješenje Ministarstva pravde BiH br. UP09-07-1-89/19 od 01.10.2019.

- Rješenje Ministarstva pravde BiH br. UP09-07-1-2250/19 od 29.01.2020.

Imajući u vidu kako je članovima tijela upravljanja AMUS-a istekao mandat, prioritetno bi bilo izabrati nove članove tijela Udruge.

Također, potrebno je ispoštovati rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH koja se odnose na obveze AMUS-a sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji skladatelja-muzičkih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-233/19VT)

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji skladatelja-muzičkih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-741-10/19VT)

Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja (AMUS)