Izvješće EK: BiH umjereno pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 20. listopada 2021. – Bosna i Hercegovina umjereno je pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva, ocjena je Europske komisije u godišnjem izvješću o napretku u procesu europskih integracija.

U sljedećoj godini od Bosne i Hercegovine se očekuje da uloži značajne napore, osobito na poboljšanju provedbe i koordinacije. Bosna i Hercegovina bi posebice trebala provesti strategiju za provedbu prava intelektualnog vlasništva i izmijeniti Zakon o patentu.

Vijeće ministara BiH donijelo je prošle godine Odluku o formiranju Međuresornog tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, koje će svoj rad bazirati na mjerama i preporukama koje su dane u Strategiji razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u Strategiji provedbe prava intelektualnog vlasništva u BiH, a koja predstavlja temelj za definiranje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Europskoj uniji (EU).

Što se tiče izmjene Zakona o patentu, u proceduri Parlamentarne skupštine BiH je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH uputilo Vijeće ministara BiH, a kojim bi se taj zakon u potpunosti uskladio s aktualnom pravnom stečevinom EU i ispunila obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U odnosu na autorsko i srodna prava, zakonodavni okvir je uvelike usklađen s pravnom stečevinom EU. Potrebno je daljnje usklađivanje, osobito u području djela siročadi i upravljanja kolektivnim pravima. Autorska djela i srodna prava položeni su i registrirani u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH. Šest organizacija u zemlji su ovlaštene za kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima, navodi se u izvješću EK.

U području prava industrijskog vlasništva zakonodavni okvir djelomično je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Potrebno je daljnje usklađivanje, osobito za patente, žigove i poslovnu tajnu. Bosna i Hercegovina je pristupila relevantnim multilateralnim konvencijama, kao što zahtijeva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, osim Europskoj patentnoj konvenciji, za koju još uvijek mora usvojiti odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o patentima.

Što se tiče provedbe, „Uprava za neizravno oporezivanje je u izvještajnom razdoblju zaprimila samo 69 zahtjeva za carinske mjere na temelju zaštićenih žigova i donijela 57 rješenja o privremenom zadržavanju i zapljeni robe. Državna agencija za istrage i zaštitu istražila je samo 36 slučajeva od kojih je 6 zatvoreno, dok je u preostalih 30 predmeta još uvijek u tijeku istraga“.

„Administrativni i pravosudni kapaciteti institucija za provedbu zakona i dalje su nedostatni, a njihovu suradnju treba ojačati. Strategija Bosne i Hercegovine o provedbi prava intelektualnog vlasništva tek se treba implementirati. Zemlja još uvijek nema pouzdan sustav za prikupljanje i analiziranje podataka niti za razmjenu podataka između različitih provedbenih institucija. Potrebno je poduzeti korake kako bi se osiguralo uključivanje poduzeća i potrošača u sprječavanje krivotvorenja i piratstva, uključujući putem kampanja za podizanje svijesti u svim provedbenim institucijama. Tužitelji, suci i sudska vijeća koja vode slučajeve prava intelektualnog vlasništva moraju biti više specijalizirani za rješavanje takvih slučajeva na učinkovitiji i dosljedniji način”, stoji u izvješću Europske komisije.

Europska komisija usvojila je 19. listopada paket proširenja za 2021. godinu u kojem je dala detaljnu procjenu trenutačnog stanja i napretka koji su Zapadni Balkan i Turska postigli na svom putu ka Europskoj uniji, s posebnim naglaskom na provedbu temeljnih reformi, kao i jasne smjernice o predstojećim reformskim prioritetima.