Јавне консултације

Нацрт Закона о патенту

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине отворио је процес јавних консултација за нацрт Закона о патенту.

Новим Законом о патенту за област патентноправне заштите у Босни и Херцеговини извршено је усклађивање са актуелном правном тековином ЕУ и испуњава се обавеза Босне и Херцеговине из члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица с једне и Босне и Херцеговине, с друге стране („Службени гласник БиХ“ – Међународни уговори, бр. 10/08, 1/17 и 8/17) - (SAA) којим се Босна и Херцеговина обавезала да ће предузети све потребне мјере као гаранцију да ће заштита права интелектуалне, индустријске и трговинске својине бити слична заштити тих права у Европској унији, укључујући и дјелотворна средства за спровођење тих мјера, као и да ће приступити мултилатералним конвенцијама о правима интелектуалне, индустријске и трговинске својине садржаним у Анексу VII, међу којима и Европској патентној конвенцији (EPC), која је један од основних стандарда за приступање Европској унији и пуноправно чланство Босне и Херцеговине у Европској патентној организацији (EPO).

У консултацијама можете учествовати пријавом на линк.

 

Нацрт Закона о заштити топографија полупроводничких производа

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине отворио је процес јавних консултација за нацрт Закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Будући да је Босна и Херцеговина, у оквиру процеса стабилизације и придруживања Европској унији, како је прописано одредбом члана 71. Споразума о стабилизацији и придруживању, обавезна гарантирати ниво заштите интелектуалне својине сличан нивоу који постоји у Европској унији, па тако и ускладити прописе у области заштите топографија полупроводничких производа, оцијењено је да је потребно донијети нови Закон о заштити топографија полупроводничких производа, којим би се постигао потребни степен усклађености са Директивом Вијећа бр. 1987/54/ЕЕЗ од 16. децембра 1986. о правној заштити топографија полупроводничких производа.

У консултацијама можете учествовати пријавом на линк.

 

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2022. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2022. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2023. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2023. година

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2024. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2024. година