Pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je razvio uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva za mala i srednja preduzeća koja žele da procijene svoju snagu u području intelektualnog vlasništva i da je koriste za svoj razvoj.

Čemu služi pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva?

Usluga je namijenjena malim i srednjim preduzećima, i onim koji se bave istraživanjima, koji žele da procijene svoj potencijal u području intelektualnog vlasništva. Usluga pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva daje uvid korisniku šta od rezultata svog rada može da zaštiti kao intelektualno vlasništvo. Ako, na primjer, kompanija koristi u prometu određeni znak kako bi njime obilježila svoje proizvode ili usluge, može ga zaštititi kao žig. Ako je osmislila specifičan izgled svog proizvoda, može da ga zaštiti kao industrijski dizajn. Ako je smislila novo tehničko rješenje nekog problema sa kojim se susreće u svom radu, može da ga zaštiti kao patent ili mali patent. I tako dalje.

Kada jednom zaštiti svoje pravo, kompanija može da osmisli i strategiju kako da ga pravilno koristi u svom poslovanju ili u daljoj komercijalizaciji rezultata istraživanja. Na primjer, privrednik koji ima neku inovaciju, ne može da je putem ugovora o licenci da drugome na korištenje ako je prethodno ne zaštiti patentom ili ako je barem ne čuva kao poslovnu tajnu.

Usluga pred-dijagnostike pomaže kompaniji da prepozna „skrivene“ oblike svoje imovine, jer intelektualno vlasništvo takođe ulazi u vrijednost nekog preduzeća. Nerijetko, nematerijalna dobra po svojoj vrijednosti prevazilaze materijalna dobra nekog preduzeća. Na globalnom nivou, 1975. godine vrijednost nematerijalnih dobara jednog preduzeća iznosila je u prosjeku 18%, dok danas iznosi i do 90% njegove vrijednosti.  

https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/ 

U najkraćem:

Pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva daje preporuke za zaštitu određenih prava intelektualnog vlasništva na osnovu ocjene trenutnog stanja u kompaniji, pruža mogućnost klijentima da sagledaju buduće poslovanje kroz razumijevanje prednosti koju su stekli zaštitom njihovog intelektualnog vlasništva.

Kako praktično izgleda pred-dijagnostika vašeg intelektualnog vlasništva?

Program pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva izvode eksperti Instituta za intelektualno vlasništvo. Cijeli proces podrazumijeva četiri koraka:

1. pripremu za posjetu kompaniji;

2. posjetu i sastanak sa predstavnicima kompanije;

3. pisanje izvještaja i

4. isporuku izjveštaja Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva.

Sve povjerljive informacije pružene tokom sastanka čuvaju se u najstrožoj tajnosti i zaštićene su klauzulom o povjerljivosti podataka. Pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva ne obuhvata procjenu vrijednosti vašeg intelektualnog vlasništva.

Kako da zakažem pred-dijagnostiku intelektualnog vlasništva u svojoj kompaniji?

Ukoliko želite da izvršite pred-dijagnostiku intelektualnog vlasništva u vašoj kompaniji, javite nam se na brojeve telefona 036 334 382 (Mostar), 033 652 765 (Sarajevo) i 051 226 840 (Banja Luka) ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte ip_pred_dijagnostika@ipr.gov.ba .

Usluga pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva je BESPLATNA.