Патентна пријава садржи:

  • Захтјев за признање патента (образац П1) са назнаком да се захтијева признање патента, назив проналаска који одражава његову суштину, податке о подносиоцу пријаве, податке о проналазачу.
  • Опис проналаска који треба да буде јасан и детаљан.
  • Један или више патентних захтјева који треба да буде јасан, сажет и у цијелости поткријепљен описом проналаска и цртежима ако постоје.
  • Цртеже на које се позивају опис проналаска и патентни захтјеви.
  • Сажетак суштине проналаска који служи искључиво у сврху техничког информисања.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, у два примјерка, а остали прилози пријаве у једном примјерку. Један образац задржава Институт, а други примјерак са уписаним бројем пријаве патента, улазним бројем протокола, датумом и овјером се доставља подносиоцу и служи као доказ о утврђивању датума подношења пријаве.

Уз патентну пријаву подносе се сљедећи прилози:

  • Изјава проналазача у случају да не жели да буде наведен у пријави,
  • Пуномоћ за заступање ако се пријава подноси посредством заступника,
  • Изјава о заједничком представнику у случају више подносилаца.

За више информација молимо вас да провјерите Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента.